Eng  | Thai   
ทันตกรรม รากฟันเทียม รากเทียม รากฟันไทเทเนียม ปลูกรากฟัน รากฟันรองรับฟันปลอม ที่ บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกบริการ ทันตกรรมรากฟันเทียม
 

รากฟันเทียม คือ เกลียวโลหะไทเทเนียมรูปร่างคล้ายรากฟัน ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อให้เกิดการยึดเกาะของรากฟันเทียมกับกระดูกของคนไข้ แล้วใส่ครอบฟันหริอฟันปลอมบนรากฟันเทียมอีกชั้นหนึ่ง

Dental Implant Parts

การปลูกรากฟันเทียมมีหลายประเภท ซึ่งอาจใช้เพื่อทดแทนฟัน 1 ซี่ หรือ หลายซี่ ทั้งชุดฟัน(บนหรือล่าง) หรือทั้งปาก
ฟันปลอมประดิษฐ์ที่ใช้ยึดติดบนรากฟันเทียม อาจจะเป็นตัวครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมเพื่อแทนที่ช่องว่าง จากการสูญเสียฟัน

 

Dental Implant Crown
Dental Implant Bridge
Dental Implant Dentures
Dental Implant Full Bridge
รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันสำหรับ.
ช่องว่าง 1 ซี่ หรือหลายซี่
 
รากฟันเทียมพร้อม
สะพานฟันสำหรับ
ช่องว่างหลายซี่
 
รากฟันเทียมที่มี
ชุดฟันปลอมด้านบน
สำหรับทั้งขากรรไกร
 
รากฟันเทียมที่มี
สะพานฟันแบบ
ตีดแน่นสำหรับ
ขากรรไกรทั้งชุด

 

กระบวนการปลูกรากฟันเทียมประกอบด้วย

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปเป็นการทำรากเทียมที่มีอัตราความสำเร็จสูง และ
มีกรณีศึกษาที่ดีและยาวนาน

คนไข้แต่ละท่านมีปริมาณกระดูกที่่ต่างกัน รวมถึงลักษณะกระดูกที่
สามารถทำการปลูกรากฟันเทียมก็แตกต่างกันด้วย กระบวนการทำนั้นจำเป็นต้องมี
ีช่วงเวลารอให้เซลล์กระดูกมายึดติดกับผิวรากฟันก่อนซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ หลังจากที่ใส่รากฟันเทียม ก่อนที่จะใส่ฟันประดิษฐ์บนรากเทียมต่อไป

Conventional Implant

   

การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที

การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีจะใช้ในกรณีที่คนไข้ยังมีฟันอยู่บนกระดูกขากรรไกร
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีจะทำได้ผล ในกรณีที่ฟันต้องถูกถอนไม่ม ีการติดเชื้อที่ปลายรากฟัน และฝังรากฟันเทียมลงไปในครั้งเดียวหลังถอนฟันทันที ลักษณะกระดูกที่ดีเหมาะสำหรับการปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้ ได้แก่ คนไข้ที่มีปริมาณกระดูกบริเวณที่จะทำ การฝั่งรากเทียมมากและมวลกระดูก มีความหนาแน่นสูง

One Day Implant
   

การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน

การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน คือการใส่ฟันประดิษฐ์ลงบนรากฟันเทียมหลังจากที่ได้ใส่รากฟันเทียมแล้วทันทีโดยทั่วไปจะเป็น

ฟันปลอมแบบชั่วคราว ลักษณะกระดูกที่ดีจำเป็นต่อการปลูกรากเทียมประเภทนี้ คนไข้ต้องได้รับการวิเคราะห์จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงความเหมาะสมของการปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้

Immediate Function

   

การใส่ฟันปลอมบนรากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร โดยใช้รากฟันเทียม 4 หรือ 6 รากเทียมต่อขากรรไกร

การใส่ฟันปลอมบนรากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร โดยใช้รากฟันเทียม 4-6 ตัว คือการปลูกรากฟันเทียม
บนกระดูกขากรรไกรร่วมกับภาวะที่จำนวนกระดูกด้านหลังของขากรรไกรที่มีจำกัด อาจเนื่องมาจาก การที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันไปเป็นเวลานานแล้ว หรือการที่ผนังโพรงจมูกไซนัสมีการย้อยต่ำลงมามาก

การวางฟันปลอมบนรากฟันเทียมแบบทั้งขากรรไกร 4-6 จุดคือทางเลือกใหม่ของคนที่ไม่มีกระดูกขากรรไกร
บริเวณฟันหลังที่เพียงพอสำหรับการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป โดยไม่ต้องการ การผ่าตัดยกพื้นโพรงกระดูกไซนัส ร่วมกับการปลูกกระดูก โดยใช้แนวคิดการปลูกรากฟันแบบทันที พร้อมครอบฟันปลอมที่จะใส่ฟันชุดใหม่ ลงไปบนรากฟันเทียมไม่นานนัก หลังจากใส่รากฟันเทียมลงไปแล้ว คล้ายคลึงกับการวางฟันประดิษฐ์ทั้งชุดลงบนรากฟันเทียม

All-on-4
   

 

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera