Eng  | Thai   
การรักษาโรคเหงือก ขูดหินปูน เกลารากฟัน (โรคปริทันต์) ที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกบริการ การรักษาโรคเหงือก
 

การศึกษาเกี่ยวกับการักษาโรคเยื้อหุ้มฟันอักเสบ (โรคปริทันตวิทยา) มีสัมพันธ์ภาพเกี่ยวกับการรักษาเหงือก
ทันตแพทย์โรคเหงือก คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความรู้ ความชำนาญ ในการป้องกัน การวินิจฉัยโรค
และการทำการรักษาของโรคที่มีผลกระทบกับเหงือก และโครงสร้างของฟัน

 

สัญญาณเตือนของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ (โรคปริทันต์)

  • มีเลือดออกระหว่างการแปรงฟัน
  • มีอากรบวม แดงของเหงือก และเหงือกนิ่ม
  • มีหนองฝีปรากฎ เมื่อกดไปที่เหงือก
  • ตำแหน่งฟันเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • เวลากัดฟัน ฟันจะไม่สบกัน
  • มีกลิ่นปาก และลมหายใจเหม็น
Gums   Gingivitis   Periodontitis   Advance Periodontitis
เหงือกสุุขภาพดี
เหงือกและฟันติดกันแน่น
โรคเหงือกอักเสบ
มีเชื้อโรค และแบคทีเรีย
ที่เหงือก ทำให้เกิด
การอักเสบ และติดเชื้อ
เป็นสาเหตุก่อให้เกิด
เลือดออกตามไรฟัน
เวลาแปรงฟัน
โรคเยื้อหุ้มฟันอักเสบ
เชื้อโรคมีลักษณะแข็งตัว
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ทำให้มีการก่อตัวของ
คราบหินปูน เหงือกเริ่มมี
การเคลื่อนที่ออกจาก
ตัวฟัน มีโพรงระหว่าง
ตัวฟันกับเหงือก
โรคเหงือกขั้นรุนแรง
เหงือกมีลักษณะถอยร่น
ออกไปจากตัวฟันมาก
มีการทำลายไปถึงตัว
กระดูกฟัน และเอ็นเหงือก
ฟันเริ่มโยก

 

การขูดหินปูน, การเกลารากฟัน และการรักษาโรคปริทันต์

การขูดหินปูน และการเกลารากฟัน คือการกำจัดแบคทีเรีย เชื้อโรค ก้อนหินปูน และการทำให้รากฟันบริเวณเหงือกสะอาด และเรียบขึ้น ทำให้
การจับกลุ่มกันของเชื้อโรคยากขึ้นในบริเวณนี้ และเป็นการปัองกันปัญหาโรคเหงือก
ที่อาจย้อนกลับมาใหม่

Root Plan

   

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ผู้ป่วยบางราย มีเหงือกเจริญเติบโตในส่วนหน้าของฟันมากกว่าปกติ ทำให้เห็นเหงือก
มากเวลายิ้ม การทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก คือการผ่าตัดเหงือกส่วนน้อยออกไป
ทำให้เวลาิยิ้มฟันสวยขึ้น

Gum Surgery
   

ศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก

การทำศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก คือการนำชิ้นส่วนของเหงือกจากส่วนอื่นของ
ช่องปาก หรือเลื่อนเหงือกจากบริเวณใกล้เคียง มาปลูกในตำแหน่งใหม่ ใช้มากในกรณีเหงือกร่นอย่างรุนแรง

Gingivectomy

   

การทำศัลยกรรมเหงือก

การทำศัลยกรรมเหงือกคือ วิธีการที่อาศัยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเล็ก ๆ จากเพดานเหงือก
หรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ยึดติดกันแน่น

ถ้าเหงือกเกิดอาการร่นและปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแล การร่นของเหงือกจะเพิ่มมากขึ้น
โดยอาจจะสูญเสียกระดูกกรองรับฟันรวมไปด้วย และการร่นของเหงือกมีผลให้เกิด
อาการเสียวฟันเวลาที่ทานอาหารร้อนและเย็น และยังทำให้เหงือกและฟัน
ดูไม่สวยงาม และอาการเหงือกร่นอาจนำไปสู่ขั้นรุนแรงทำให้สูญเสียฟันได้

Gum Graft
   

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera