Eng  | Thai   
การศัลยกรรมในช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุค ปลูกเหงือก ปลูกกระดูก ผ่าตัดขากรรไกร ที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกบริการ ศัลยกรรมช่องปาก
 

การศัลยกรรมในช่องปาก และขากรรไกร คือการแก้ไขปัญหา โรค หรืออาการบาดเจ็บ และความบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร รวมถึงเนื้อเยื่ออ่อน และเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก และขากรรไกร

 

การถอนฟัน

การถอนฟันนั้นอาจจะเป็น 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น สาเหตุการถอนฟันมาจากเหตุผล
หลายประการ รวมถึงปัญหาจากโรคปริทันต์ ฟันผุ ฟันแตกมาก ฟันเบียดตัวกันมากไป
หรือการที่ช่องปากมีเนื้อที่ไม่พอต่อการขึ้นของฟันคุด

 

Tooth Extraction

   

การผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุดโดยมากมักจะเป็นซี่ในสุดซึ่งก่อให้เกิดหลายๆปัญหา
กรณีที่ฟันคุดไม่ก่อให้เกิดปัญหา การถอนฟันคุดก็ไม่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตาม
หากเนื้อที่ในช่องปากไม่พอต่อการขึ้นของฟันคุด ซึ่งฟันคุดอาจไปกระทบ
กับฟันซี่ใกล้เคียงก่อให้เกิดอาการเ็จ็บ บวม หรือติดเชื้อ ดังนั้นการถอนฟันคุด
จะช่วยบรรเทาอาการได้

Wisdom Tooth
   

การผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดขากรรมไกร คือการแก้ไขสภาพขากรรไกรให้ถูกต้อง
โดยให้ขากรรไกรนั้นสัมพันธ์กับโครงสร้างของใบหน้า หรืออาจเป็นการช่วย
แก้ไขร่วมกับการจัดฟัน

ในกรณีการจัดฟันเพียงอย่างเดียวแก้ปัญหาโครงสร้างของขากรรไกรไม่ได้
การศัลยกรรมในช่องปาก และขากรรไกรจึงเป็นทางเลือกของผู้ป่วย

การผ่าตัดขากรรไกรมักจะจำเป็นหลังจากการแก้ไขสภาพปากแหว่งเพดานโหว่

Orthognathic Surgery

   

 

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera